Priser & Vilkår

Nedenfor finner du gjeldene priser og vilkår. Du lurer kanskje på om du har krav på fri rettshjelp eller om du dekkes av forsikringen? Dette er spørsmål vi hjelper deg med å få svar på.

SALÆRER OG PRISER

Salær fastsettes med utgangspunkt i medgått tid. Timesatsen vil fremgå av oppdragsbeskrivelsen.

Partner/Advokat timepris fra kr 1400,- til kr 1600,-

For all juridisk bistand vil det tilkomme merverdiavgift med 25%. Dette vil alltid være spesifisert på faktura.

FRI RETTSHJELP

Du kan ha rett på fri rettshjelp.

Det økonomiske kravet er normalt at du ikke har større bruttoinntekt enn kr 320.000 pr år alene. Bor du sammen med ektefelle/samboer er den samlede inntektsgrensen kr 490.000 pr år. Formue kan ikke overstige kr 100.000 (gjelder begge tilfeller).

Les mer om fri rettshjelp her

FORSIKRINGSDEKNING

Noen sakstyper kan delvis dekkes av forsikringsselskap gjennom ordningen innbo/hjemforsikring.

Utgiftene dekkes normalt med inntil kr 100.000, hvor egenandel utgjør mellom kr 3.000 og 4.000, med tillegg av 20% av påløpt salær utover egenandelen.

Har du rett på fri rettshjelp? Rettshjelpskalkulatoren gir deg svar