NAV bildet

Dersom du har fått for mye utbetalt fra NAV og NAV har fattet vedtak om tilbakekreving, har vi erfaring med å bistå i disse sakene.

Trenger du en advokat for å klage ovenfor NAV?

 

Trenger du en advokat i sak ovenfor NAV bør du bruke et advokatfirma som jobber med NAV saker. Vi har lang og god erfaring på dette saksområdet, som i hovedsak omfatter emnene:

 

  • Uføretrygd/uførepensjon
  • Ung ufør
  • Barnetillegg
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Sykepenger
  • Grunn- og hjelpestønad
  • Foreldrepenger
  • Overgangsstønad
  • Bil
  • Tilbakekreving av feilutbetalt ytelse

 

Alle vedtak kan etter forvaltningsloven påklages. Etter forvaltningsloven § 12 heter det at en part har rett til å la seg bistå av en advokat på alle trinn av saksbehandlingen.

Klagefristene varierer avhengig av hva slags nav vedtak du ønsker å påklage. Klagefristene skal fremgå av trygdevedtaket. Det er viktig at du sender inn klage innen fristen, ellers mister du retten til å klage. Vanligvis er klagefristen 6 uker fra du mottar orientering om vedtaket fra NAV.

Det kan være fornuftig å bruke advokat som er spesialist på NAV og trygderett. Regelverket i NAV-saker kan være kompliserte, og det kan derfor være vanskelig for den enkelte å vite hvordan en sak skal angripes. Dette kan vi hjelpe deg med.

En betydelig del av klagene omgjøres, enten av NAV selv eller Trygderetten. Dersom klagen blir omgjort, plikter NAV å dekke kostnadene dine ved bruk av advokat i trygdesaken.

Du kan også ha krav på fri på fri rettshjelp i saker som gjelder klage over NAV vedtak/trygd. Dette gjelder både i forbindelse med behandling av saken overfor NAV klageinstans og Trygderetten. Ta kontakt hvis så kan vi raskt gi svar på dette spørsmålet, uten at det koster deg noe.

 

Krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser fra NAV

Dersom du har fått for mye utbetalt fra NAV og NAV har fattet vedtak om tilbakekreving, har vi erfaring med å bistå i disse sakene.

Det er viktig å være klar over at dersom det foreligger særlige grunner skal NAV ikke sette frem et krav om tilbakebetaling. I vurderingen om det foreligger en ”særlig grunn” skal det blant annet legges vekt på graden av uaktsomhet hos den kravet rettes mot, størrelsen på beløpet, hvor lang tid det er gått og om feilen kan helt eller delvis tilskrives NAV selv.