barnevern

Advokat Vibeke Knutsen og advokat Anne Hoel kan bistå med veiledning og rådgivning på alle trinn i prosessen. Vi har lang erfaring med barnevernssaker og har dette fagområdet som et av våre spesialfelt.

Barnevern

 

En barnevernssak kan starte med at barneverntjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding. En barnevernssak kan også starte med at den/de som saken gjelder selv tar kontakt fordi de ønsker bistand fra barneverntjenesten.

 

I de tilfellene en barnevernssak starter med en melding, er vanligste melder politi eller barnevernvakt. Også barnet selv, familie, venner og naboer, eller offentlige institusjoner som skole, helsestasjon og barnehage melder saker. Alle kan melde saker etter barnevernloven. Noen grupper av offentlige ansatte er pliktige til å melde når det er sannsynlig at det foreligger brudd på omsorgsplikten.

 

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding startes en undersøkelse, som så langt som mulig skal avdekke de faktiske forhold i familien det er sendt bekymringsmelding om. Undersøkelsen består vanligvis av hjemmebesøk, samtaler og innhenting av informasjon fra ulike instanser med kjennskap til barnet og/eller foreldrene. Omfanget av undersøkelsen vil variere alt etter meldingens alvorlighet eller barnevernets grad av bekymring. Undersøkelsen skal avsluttes etter tidsfrister fastsatt i barnevernloven.

 

Når en undersøkelse er over skjer ett av følgende: saken henlegges, det fattes vedtak om frivillig hjelpetiltak, eller saken oversendes fylkesnemnda med forslag om tvangstiltak, dvs. tiltak som gjøres uten foreldrenes eller barnets samtykke.

 

Barneverntjenesten kan, om nødvendig, føre sak for fylkesnemnda for iverksettelse av hjelpetiltak. I saker hvor slike tiltak ikke er tilstrekkelig, eller på annen måte ikke fører frem, kan sak om omsorgsovertakelse fremmes for fylkesnemnda.

 

Barneverntjenesten kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av ungdommer med alvorlige atferdsproblemer.

 

I enkelte saker må barneverntjenesten gjøre vedtak om akuttplassering. Dette skjer når barnet er utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller fordi foreldrene for øyeblikket er ute av stand til å ta seg av barnet på grunn av rus eller andre omstendigheter. Akuttplasseringer må behandles av fylkesnemnda i etterkant, for stadfestelse eller opphevelse.

 

Andre saker som behandles av fylkesnemnda er saker om fratakelse av foreldreansvar og adopsjon.