Testament - Enveloppe cachetée - Cachet de Cire - Manuscrit - Légataire

Arv

 

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet testament vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

 

Hvis du ønsker en annen fordeling av arv enn hva resultatet blir etter arvelovens regler, må du opprette et testament. Har avdøde opprettet et testament, vil fordelingen av arven ta utgangspunkt i det.

 

Samboeres rett til arv ble ved revisjon av arveloven i 2008 noe utvidet. Fortsatt er det imidlertid slik at ikke alle samboere har rett på arv etter loven. I mange tilfeller er det derfor behov for å opprette et testament for å sikre både egne og hverandres ønsker og rettigheter.

 

Vergemål og fremtidsfullmakt

For å foreta rettslige disposisjoner kreves det at man har rettslig handleevne. Dersom en person ikke har rettslig handleevne, kan Fylkesmannen oppnevne verge for vedkommende. Vergemålsloven setter imidlertid en del begrensninger for hvilke disposisjoner en verge kan foreta.

 

Etter lovendring som trådte i kraft i 2013 åpner vergemålsloven for at man selv kan opprette det som kalles fremtidsfullmakt. Ved fremtidsfullmakt kan man gi en eller flere personer fullmakt til å representere seg etter at man på grunn av sin helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Den som gir fullmakten kan selv bestemme hvilke disposisjoner fullmektigen kan foreta. For at en fremtidsfullmakt skal anses som gyldig, må den oppfylle bestemte formkrav.